Lớp cao cấp chính trị hành chính

Triết học: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Triết học: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Lịch sử Đảng CSVN

Kinh tế chính trị: Tư bản chủ nghĩa

Kinh tế Chính trị: Thời kỳ quá độ

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chính trị học

Xây dựng Đảng

Kinh tế và phát triển

Khoa học quản lý

Quản lý kinh tế

Nhà nước và pháp luật

Giáo dục quốc phòng

Quan hệ quốc tế

Tâm lý trong lãnh đạo quản lý

Xã hội học trong lãnh đạo quản lý

Văn hóa và phát triển

Dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng

Khoa học hành chính

 • 1.Quyền hành pháp trong hệ thống quyền lực nhà nước[1]
 • 2.Chức năng quản lý hành chính nhà nước
 • 3.Thể chế hành chính nhà nước
 • 4.Tổ chức hành chính nhà nước
 • 5.Công vụ, công chức cao cấp
 • 6.Tài chính công và công sản
 • 7.Phân tích và đánh giá chính sách trong quản lý hành chính nhà nước
 • 8.Tài phán hành chính
 • 9.Cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công
 • 10.Quản lý công sở
 • 11.Quản lý nhà nước theo ngành và lĩnh vực
 • 12.Quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp
 • 13.Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn
 • 14.Xây dựng đề án, dự án
 • 15.Tổ chức bộ máy nhà nước ở các nước
 • 16. Hành chính phát triển
 • 17.Chính phủ điện tử

 • Lịch sử Hiến pháp Việt Nam

 • Hiến pháp năm 1946
 • Hiến pháp năm 1959
 • Hiến pháp năm 1980
 • Hiến pháp năm 1992
 • Hiến pháp năm 1992 - sửa đổi bổ sung

 • Lịch sử tổ chức Quốc hội Việt Nam

 • Luật tổ chức quốc hội năm 1960
 • Luật tổ chức quốc hội và Hội đồng nhà nước năm 1981
 • Luật tổ chức quốc hội năm 1992
 • Luật tổ chức quốc hội năm 2001

 • Lịch sử tổ chức Chính phủ Việt Nam

  Trang thông tin Chính phủ Việt Nam

 • Chính phủ lâm thời ra mắt Quốc dân đồng bào ngày 2-9-1945
 • Chính phủ liên hiệp lâm thời (thành lập ngày 1-1-1946)
 • Chính phủ liên hiệp kháng chiến (thành lập ngày 2-3-1946)
 • Chính phủ mới (từ sau ngày 3-11-1946 đến đầu năm 1955)
 • Chính phủ mở rộng (từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá I)
 • Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá II (1960-1964)
 • Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá III (1964-1971)
 • Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá IV (1971-1975)
 • Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá V (1975-1976)
 • Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam (1969-1976)
 • Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời
 • Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VI (1976-1981)
 • Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VII (1981-1987)
 • Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992)
 • Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX (1992-1997)
 • Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá X (1997-2002)
 • Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002-2007)
 • Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007-2011)
 • Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016)
 • Luật tổ chức Chính phủ năm 1960
 • Luật tổ chức Chính phủ năm 1981
 • Luật tổ chức Chính phủ năm 1992
 • Luật tổ chức Chính phủ năm 2001

 • Giáo trình Luật hành chính và tài phán hành chính

 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Chương 6
 • Chương 7
 • Chương 8
 • Chương 9
 • Chương 10
 • Chương 11
 • Chương 12

 • Trang tra cứu 1
 • Print This Page Print This Page
  709 views
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
  Loading ... Loading ...