Posts Tagged ‘gioithieu’

Trang thông tin Đồng Tháp

Thursday, July 17th, 2008

Trang thông tin này gồm:

  • Các trang blog cho cá nhân.
  • Các thông tin chuyên đề toán học và tin học.
  • Các chuyên đề về du lịch.
  • Giới thiệu phần mềm về giáo dục.
  • Trang học tập kinh nghiệm giảng dạy toán học và tin học.
  • Sưu tầm kỳ thi và đề thi.

Nội dung thông tin quản lý năm học 2011 - 2012

Trang liên hệ: Cục thông tin lưu trữ

  • Công tác lập kế hoạch.
  • Công tác thi đua.
  • Công tác ngoại ngữ, tin học, nghề.

Rất mong được sự cộng tác của các bạn !. Trang web liên hệ trực tiếp click tại đây.