Login
  • Username:

    Password:
  • Remember my login on this computer
  • Register
Tag cloud

Don Thap Wiki

(Redirected from Main Page)

Giới thiệu trang Đồng Tháp Wiki!

Wiki - là phần mềm tạo các trang web trực tiếp từ trình duyệt. Wiki có thể dùng để tạo các cơ sở dữ liệu kiến thức và các tài liệu lưu trữ,trao đổi dữ liệu trong cộng đồng, tập hợp các tài liệu và các bài báo, quản lý dự án ...

Một từ khoá trong Wiki là một nỗ lực hợp tác để tạo ra tài liệu. Bất kỳ người sử dụng nào cũng có thể đồng thời là tác giả, người biên tập và là người phê bình. Người sử dụng được cung cấp các công cụ để biên tập các trang, tổ chức các liên kết và theo dõi các nội dung biến đổi.

Wiki lưu trữ tất cả các thay đổi đã được giới thiệu từ khi các bài báo được tạo ra. Tại một thời điểm bất kỳ ta có thể xem hai phiên bản khác nhau để biết sự thay đổi giữa chúng, thực hiện sự chỉnh sửa một lần nữa hay đơn giản là xem qua các phiên bản cũ của bài.

Mời bạn tham gia trang Wiki Đồng Tháp, chủ yếu có thể viết về nhân vật, sự kiện, thiên nhiên, địa lí ... tỉnh Đồng Tháp để giới thiệu cho bạn bè gần xa.